KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

GİRİŞ

tetraport.com’a hoşgeldiniz.

tetraport.com birincil haber kaynağı olarak interneti kullanan yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin çevrimiçi platformlarda doğru bilgiye ulaşmasını sağlamayı, eleştirel düşünme alışkanlığını ve doğru bilgiye ulaşma bilincini kazandırmayı amaçlayan bir platformdur.

KULLANIM KOŞULLARI

tetraport.com internet sitesini kullanarak, işbu Kullanım Koşulları’nı, Gizlilik Politikası’nı ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni bir bütün olarak kabul etmiş olursunuz.

tetraport.com hizmetlerinden yararlanan kullanıcı;

ve bu kapsamda, işbu Kullanım Koşulları’nın, Gizlilik Politikası’nın ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nin tamamını okuduğunu ve bir bütün olarak onayladığını, tetraport.com’a mümkün olan tüm mecralar vasıtası ile ulaşarak ayrıca onay gerekmeksizin belirtilen tüm metinleri ve de metinlerde belirtilen kural ve koşulları bir bütün olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

tetraport.com web sitesi web sitesi içerisinde gezindiğiniz süre boyunca ‘cookie’ olarak adlandırılan ve Türkçe’ye çerez olarak geçirilen bazı unsurların bilgisayarınıza entegre edilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarıdır ve kişisel veri ya da başkaca özel veri içermemektedir. Web sitesi oturum bilgileri ve benzeri veriler saklar ve kullanıcıları tekrar tanımak için kullanır. Bu içeriğin güvenilirliğine ilişkin tetraport.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

tetraport.com, web sitesine, haber ağına, herhangi bir listesine, sosyal ağına kaydolma/katılma sebebiyle veya kullanım süresince kullanıcıdan talep edilen veya sitenin/sosyal ağın kullanımı esnasında yapılan işlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi yöntemleriyle toplanılan her türlü veriyi saklama, kullanma ve sair şekilde işleme hakkına sahiptir. Toplanan verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak tetraport.com’un sorumluluğundadır.

Veriler anonim hale getirilerek istatistiki veri olarak kullanılabilecek ve ancak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un izin verdiği şartlarda üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde 5651 sayılı Kanun’dan ve 6698 sayılı Kanun’dan kaynaklanan hallerde bilgiler ilgili makamla paylaşılabilecektir.

Kullanıcıların tetraport.com’a ait sosyal medya paylaşım alanları, web sitesi ve mesajlaşma ortamlarında belirtilen kurallara, yürürlükteki mevzuata ve de hukuka uygun davranması gerekmektedir.

Kullanım koşulları, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve bu Gizlilik Politikası ayrılmaz bir bütündür.

Bu Gizlilik Politikası tetraport.com tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. Gizlilik Politikası metninde değişiklik yapılması halinde, metnin yeni hali tetraport.com’a yayınlandığı andan itibaren tüm kullanıcılar için geçerli olacaktır. Bu kapsamda, metindeki değişiklikleri takip etmek kullanıcıların yükümlülüğüdür.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat kapsamındaki haklarınızı öğrenmek için lütfen Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli faydalanıcımız,

tetraport.com platformu olarak kişisel verilerinizin korunmasını ve güvenliğini önemsiyoruz.

Kullanıcılarımızın tetraport.com sitesi üzerinden sunduğumuz hizmetlere güvenli bir şekilde ulaşması maksadıyla Teyit Medya Araştırmaları Derneği ve Dubium Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.’ne (Bundan sonra ikisi birlikte “tetraport.com” olarak anılacaktır.) sağladığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekmektedir. Bu kapsamda, tetraport.com ile paylaştığınız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel veriler, mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu, ayrı ayrı olmak üzere Teyit Medya Araştırmaları Derneği ve Dubium Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.’dir.

Kişisel verileriniz;

işlenecektir.

Kişisel verileriniz, tetraport.com’da sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için sizleri hizmetlerimizden haberdar etmek amacıyla işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, tetraport.com tarafından sunulan hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. tetraport.com’un hizmetlerinden yararlandığınız süre boyunca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce verdiğiniz rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiğiniz açık rıza veyahut da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, tetraport.com tarafından sunulan hizmetlerden kolayca ve güvenilir şekilde faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yürütülmesi, hizmetlerimizin taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı ve kullanım alışkanlıklarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilerek sizlere önerilebilmesi, tetraport.com’un ticari stratejilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, sizlerle tetraport.com arasındaki hukuki süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesinin temini amaçlarıyla, Kanun’da belirtilen koşullara uygun şekilde işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz sizden talep edilmeyecek ve işlenmeyecektir.

Kişisel verileriniz yalnızca tetraport.com’un faaliyet konusu kapsamında ve toplanma amaçları doğrultusunda toplanacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilecek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kuralları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişi olarak talebiniz üzerine silinecek veya yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

Kişisel verileriniz, tetraport.com’un bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçları dahilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; yukarıda belirtilen veri sorumluları arasında aktarılacaktır. Bunun yanında, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile kişisel veriler üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlara ve sunduğumuz hizmet ve faaliyet amacımız doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve de resmi mercilere aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğinin sorgulama, işlenmişse bu konuda bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını sorgulama, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararınızı giderilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi Kanun’un 13. maddesi doğrultusunda ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen kurallara uygun olarak, tetraport.com’un aşağıda belirtilen adreslerine, kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri de eklemek sureti ile yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz tetraport.com tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Tetraport Teknoloji A.Ş